Aktuelle Kurse

030096 KU Rechtsinformatik - (Legal Tech, Rechtsinformationssysteme, Automatisierung des Rechts, IT-Recht); 3,0 ECTS, 2 SWS, anrechenbar als „Juristische Recherche“ (2 ECTS)

  • Montag 15.10. 10:00 - 13:00  Hörsaal U12 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1 (Vorbesprechung)
  • Freitag 09.11. 09:00 - 18:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1
  • Samstag 10.11. 09:00 - 16:00 Hörsaal U14 Schottenbastei 10-16, Juridicum, KG1